Alimenty dla dwojga dzieci

Alimenty dla dwojga dzieci

W 2021 r., biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, większą wagę przywiązuje się do zwiększania wskaźnika urodzeń, w tym poprzez urodzenie drugiego dziecka. Jednak poziom świadomości rodziców i ich odpowiedzialności za życie ich dzieci nie może być podniesiony przez prawo, dlatego coraz więcej rodziców płaci alimenty na dwoje dzieci.

Warunki płatności oraz wysokość alimentów na dwoje dzieci zależą od sytuacji małżeńskiej i majątkowej stron, a także od innych czynników, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sądu. Najczęściej jednak środki dla nieletnich są zawarte jako procent dochodu.

Możesz udzielić alimentów na utrzymanie dwojga małoletnich dzieci zarówno poprzez zawarcie umowy, jak i za pośrednictwem sądu. Pobór alimentów odbywa się również zgodnie z normami określonymi przez prawo.

Jeżeli płatnik środków w nowym małżeństwie ma dziecko, kwota alimentów płaconych przez pierworodnego może zostać zmniejszona.
Warunki płacenia alimentów

Następujące osoby mogą otrzymać wsparcie dla dwojga dzieci od swoich rodziców lub jednego z nich:

Mieć wspólne dzieci od ojca.

Ojciec od matki, jeśli mieszka z nim dwoje wspólnych dzieci.

Prawni przedstawiciele dzieci. Obejmują one:

 1. krewni wychowujący dzieci;
 2. ojczymowie;
 3. prowadzenie placówki dziecięcej, w której mieszkają dzieci pozostawione bez opieki rodzicielskiej.

Alimenty na 2 dzieci są zazwyczaj wypłacane pod następującymi warunkami:

 • Z prawnego punktu widzenia dzieci muszą być następcami tego rodzaju osoby. Jeżeli na przykład związek matki jest potwierdzony wpisami w aktach urodzenia dzieci, wówczas związek ojca musi zostać ustalony w sądzie, jeżeli w rubryce „ojciec” w akcie obojga lub jedno z dzieci.
 • Każde dziecko, na rzecz którego wypłaca się alimenty rodzicielskie, nie może mieć więcej niż 18 lat. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności obowiązki alimentacyjne wygasają automatycznie, z wyjątkiem przypadków, gdy pełnoletnie dzieci są niezdolne do pracy.

Jeśli alimenty w ogóle nie zostały pobrane na mocy orzeczenia sądu lub dobrowolnej zgody, środki można otrzymać od płatnika dopiero w ciągu dziesięciu lat od dnia, w którym odbiorca złożył wniosek do sądu. Jednocześnie pełnomocnik prawny dzieci musi udowodnić, że wcześniej ubiegał się o alimenty wołowe tej osoby w celu otrzymania środków na utrzymanie, ale taki środek nie przyniósł rezultatów.

Alimenty dla dwojga dzieci

Wysokość alimentów na dwoje dzieci ustala się w następujący sposób:

 1. W umowie alimentacyjnej zawartej między rodzicami (zobowiązanym i prawnym przedstawicielem dzieci). W takiej umowie strony same ustalają wysokość pomocy materialnej, tryb jej udzielania. Kwota alimentów ustalona w takiej transakcji nie może być niższa niż kwota, jaką dzieci mogłyby otrzymać, gdyby złożyły pozew w sądzie. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że umowa musi mieć formę pisemną i musi być poświadczona przez notariusza.
 2. W orzeczeniu sądu. Sąd weźmie pod uwagę stan majątkowy i cywilny każdej ze stron, a także inne godne uwagi okoliczności, a następnie podejmie decyzję o wysokości należnych alimentów.

Alimenty można odebrać:

 • jako udział w zarobkach (alimenty na utrzymanie dwojga dzieci to zazwyczaj 1/3 (około 33%) wynagrodzenia lub innych dochodów);
 • w postaci produktów naturalnych, jeśli ojciec płacący alimenty ma gospodarstwo rolne;
 • w formie odszkodowania z mieniem należącym do strony zobowiązanej do alimentacji;
 • w stałej kwocie pieniężnej, na przykład, gdy ojciec jest zobowiązany do płacenia alimentów, ma nieregularne zarobki, jest bezrobotny, uzyskuje dochód w walucie obcej i tym podobne.

Zdarza się również, że sąd wyznacza wypłatę alimentów jednocześnie w akcjach i w ustalonej kwocie pieniężnej.

Alimenty dla dwojga dzieci

Aby wydać alimenty, ich przedstawiciel prawny musi:

 • Spróbuj dojść do porozumienia z osobą, która jest zobowiązana do płacenia alimentów. Do takiej umowy obowiązkowa forma pisemna i notarialna. Można ją w każdej chwili zmienić, a także wypowiedzieć (w obu przypadkach – wyłącznie w obecności notariusza). Możesz zawrzeć, zmienić lub rozwiązać umowę nawet po rozwodzie.
 • Złóż wniosek do sądu o alimenty. Taki wniosek można złożyć w dowolnym momencie po powstaniu prawa do alimentów (ale zostaną one pobrane dopiero w okresie trzech lat). W takim przypadku możesz otrzymać alimenty na jeden z następujących sposobów:
 1. poprzez wydanie nakazu sądowego – jeżeli pozwany ma stabilne dochody urzędowe (odbiorca alimentów zna swoje miejsce pracy), a nie ma innych zobowiązań alimentacyjnych. Należy mieć na uwadze, że w ten sposób alimenty można pobierać tylko w części dochodu;
 2. poprzez złożenie pozwu – we wszystkich innych przypadkach, także gdy ojciec jest bezrobotny, a także przy pobieraniu alimentów na stałą kwotę lub w sposób mieszany.

Pamiętaj, że po wydaniu nakazu sądowego przedstawicielowi ustawowemu, sąd ma obowiązek przesłać kopię tego dokumentu osobie (osób) zobowiązanej, ma prawo odwołać się od tego nakazu (jeżeli nie chce płacić alimentów). Jeśli tak się stanie, przedstawiciel ustawowy będzie musiał udać się do sądu w ramach postępowania powództwa, a dopiero po zaspokojeniu roszczenia będzie mógł wystąpić do postępowania egzekucyjnego o odzyskanie alimentów.

Aby poświadczyć transakcję u notariusza, a także udać się do sądu, będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 • Paszporty i dokumenty tożsamości małżonków.
 • Akt małżeństwa.
 • Akty urodzenia dzieci.
 • Inne dokumenty potwierdzające więzy rodzinne między rodzicami a dziećmi.

Zwracając się do sądu, pozew (lub wniosek o wydanie orzeczenia sądowego) jest sporządzony prawidłowo.

Ponadto w zależności od okoliczności mogą być wymagane inne dokumenty. Ich listę można wyjaśnić bezpośrednio u notariusza, sądu lub adwokata rodzinnego.

Procedura pobierania alimentów na dwoje dzieci z różnych małżeństw

Alimenty pobierają organy sądowe i wykonawcze. W przypadku zawarcia ugody, której warunki nie są spełnione przez ojca (rodziców), pełnomocnik prawny dzieci może zwrócić się do państwowej służby wykonawczej i zażądać wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie, gdyż umowa alimentacyjna ma moc nakazu egzekucji.

Jeżeli alimenty są wydawane na podstawie orzeczenia sądu, wówczas procedurę zbierania środków określa sąd i wdrażają wykonawcy państwowi. W miejscu pracy osoba (osoby) zobowiązana musi płacić środki alimentacyjne, które będą zawarte z jego wynagrodzenia w wysokości wskazanej w nakazie egzekucyjnym, który wydaje się po wydaniu orzeczenia przez sąd. Administracja organizacji przekazuje określoną kwotę na konto prawnego przedstawiciela dzieci. Po usunięciu przejęcia nieruchomości przez dłużnika majątek ten zostaje sprzedany na aukcji, a dochód jest przekazywany przedstawicielowi prawnemu dzieci.

Alimenty przy narodzinach drugiego dziecka

Jeżeli wcześniej ojciec płacił alimenty na jedno dziecko, to gdy w nowym małżeństwie urodzi się drugie dziecko, wysokość wpłat na utrzymanie pierwszego może ulec zmniejszeniu. Można to zrobić albo zmieniając umowę o alimenty w porozumieniu z przedstawicielem prawnym pierwszego dziecka, albo udając się do sądu w celu zmiany orzeczenia sądu. Należy pamiętać, że narodziny dzieci w nowej rodzinie alimentacyjnej nie oznaczają automatycznego obniżenia wysokości wpłat na dziecko z pierwszego małżeństwa. Pierwszeństwo dla sądu mają interesy małoletnich dzieci, dlatego płatnik musi mieć uzasadnione powody do obniżenia kwoty alimentów.

Zdarza się również, że ojciec, który płaci alimenty na jedno dziecko, znajduje się w sytuacji, w której zmuszony jest płacić je także na drugie dziecko w nowym małżeństwie. Ponieważ zgodnie z prawem na utrzymanie dwojga dzieci trzeba zapłacić 1/3 (około 33%) dochodu, kwota ta zostanie podzielona w połowie między dwoje dzieci z różnych małżeństw. Oznacza to, że każde dziecko otrzyma 1/6 (czyli około 16,5%) dochodu rodziców. W takim przypadku sąd ma prawo zbadać wysokość wpłat, zmniejszyć lub zwiększyć udziały, w zależności od okoliczności.

rozluchennya-onlain.com.ua

Google

alimenty na dwoje dzieci 2021

Kalkulator alimentów

wysokość alimentów na dwoje dzieci z różnych małżeństw

pomoc dzieciom

alimenty od bezrobotnych 2021

wszystko o alimentach

przykład kalkulacji alimentów na dziecko w 2021 r.

YANDEX

alimenty na dwoje dzieci

alimenty na dwoje dzieci 2021

alimenty dla dwójki dzieci z niepracującej

alimenty na dwoje dzieci z różnych małżeństw

oblicz alimenty na dwoje dzieci kalkulator

alimenty od bezrobotnych

alimenty na dwójkę dzieci w stałej wysokości

advego

Częstotliwość liczby słów,%
dzieci 30 2,71
alimenty 24 2,17
kort 17 1,54
alimenty 15 1,36
od 14 1,27
jeśli 12 1,08
ojciec 10 0,90
butelka 10 0,90
Dwa 10 0,90
przedstawiciel 10 0,90
lub 9 0,81
wole 9 0,81
rozmiar 9 0,81
rodzice 8 0,72
ma 8 0,72
około 8 0,72
7 maja 0,63
możliwe 7 0,63
po 7 0,63
również 7 0,63

sprawdzone przez Valery w dniu 06.03.2021

sprawdzone przez Victorię Khalimon 01.09.2021

Rating
( 2 assessment, average 5 from 5 )
Rozwód online