Договір про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі

Договір про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі

Договір про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі

Серед широкого розмаїття документів, які надходять до суду з цивільних  та сімейних справ, одними з найпоширеніших є Договір про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі. Тому для Вас корисним буде ознайомлення на сайті «Розлучення онлайн» зі зразком, прикладом, шаблоном, формою документа: Договору про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі.

Договір про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі

місто ____________, першого серпня дві тисячі сімнадцятого року
Ми: з однієї сторони – _______________, який проживає в ___________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1234567890, надалі за текстом «БАТЬКО» та з другої сторони – ________________, проживаю в ________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків 0987654321, надалі за текстом «МАТИ», разом надалі за текстом «БАТЬКИ» або «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,
уклали даний договір про наступне:
1. Даний договір укладено батьками малолітньої дитини ______________________, 11.11.2003 (одинадцятого листопада дві тисячі третього) року народження (свідоцтво про народження № __________, видане відділом _______________), надалі за текстом – дитина.
2. За домовленістю Батьків, даним договором встановлюється обов’язок Батька/Мати сплачувати на утримання дитини аліменти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок щомісяця.
Аліменти повинні бути сплачені Батьком/Матір’ю не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць шляхом перерахування суми аліментів на відкритий на ім’я Батька/Матері рахунок №87654321 в _____________ в м. __________, МФО 254675
3. Крім сплати суми аліментів, зазначених в п. 2 даного договору, Батько/Мати зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).
За домовленістю Батьків, додаткові витрати на дитину сплачуються Батьком/Матір’ю щомісяця в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок шляхом перерахування суми додаткових витрат за реквізитами, вказаними в п. 2 даного договору.
Додаткові витрати на дитину сплачуються Батьком/Матір’ю не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць.
4. Батьки домовились, що до досягнення дитиною десятирічного віку дитина буде проживати разом з Батьком/Матір’ю за адресою: м. _________.
Після досягнення дитиною десятирічного віку місце проживання дитини буде визначатися за спільною згодою Батьків та дитини.
Нотаріусом роз’яснено Батькам положення ч. 3 ст. 160 Сімейного кодексу України, відповідно до якої, якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.
5. Аліменти, одержані на дитину, є власністю Батька/Матері і мають використовуватися за цільовим призначенням.
Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.
У разі смерті Батька/Матері аліменти є власністю дитини.
6. Згідно з ч. 2 ст. 189 Сімейного кодексу України у разі невиконання Батьком/Матір’ю своїх обов’язків за даним договором, аліменти та/або додаткові витрати на дитину з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
7. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
8. Розмір аліментів та/або розмір додаткових витрат на дитину, визначений в даному договорі, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом Батька або Матері у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених законом.
9. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Батьком/Матір’ю умов даного договору та виникнення заборгованості з вини Батька/Матері, він зобов’язаний сплатити неустойку (пеню) в розмірі 3 (трьох) відсотків від несплаченої суми аліментів та/або додаткових витрат на дитину за кожен день прострочення зобов’язання.
10. Сплата Батьком/Матір’ю неустойки не звільняє від виконання зобов’язань за даним договором.
11. Батько/Матір має право перевіряти цільове використання аліментів та додаткових витрат на дитину.
Нотаріусом роз’яснено положення ст. 186 Сімейного кодексу України, відповідно до якої за заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів.
У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.
12. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення і діє до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, а саме до __________ (________________) року.
13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Батько/Матір.
14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про сплату аліментів на дитину, підстав та наслідків визнання їх недійсними зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 157, 160, 180-197 Сімейного кодексу України.
15. Ми, Батьки, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами відповідно до справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.
16. Батьки підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.
17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного/державного нотаріуса _____________ міського нотаріального округу ______ПІБ_____, інші видаються Батькам..

ПІДПИСИ: ПІДПИС (____ПІБ________.)
ПІДПИС (_______ПІБ______)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Наголошуємо, що в судах України існують зразки, приклади, шаблони Договору про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі, які можуть відрізнятись за змістом між собою. Кожний зразок, документ може мати свої унікальні особливості, в залежності від конкретних обставин сімейних обставин. Для того, щоб Договір про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі була складена юридичного грамотно та в суді цей документ не залишили без руху, ми рекомендуємо звертатися за допомогою до сімейного адвоката по розлученням онлайн який допоможе підготувати Договір про сплату аліментів на дитину з визначенням розміру утримання у твердій грошовій сумі дистанційно.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Розлучення онлайн